Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022., poz. 2000 ze zm.) - zawiadamia się - że na wniosek Gminy Orzysz z dnia 12 lipiec 2022r. - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ul. Ogrodowej od km 0+000,00 do km 0+887,0 .

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania i architektoniczno-budowlany.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powietowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach 7:30-15:30.

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
Dz. nr 271/22, 248, 268/1, 259/6, 265/3, 269/14, 268/5  położonych w obrębie Orzysz-miasto.

Zawiadomienie niniejsze uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 ustawy KPA).