Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podanie informacji do publicznej wiadomości

w sprawie wydania Decyzji Nr 19/22 znak WIG.6730.14.2022.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 151 w obrębie geodezyjnym Grzegorze, gm. Orzysz.

WIG.6220.14.9.2022.DGA                                                                           

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 504 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.);
informuję, że:

• Burmistrz Orzysza w dniu 20.06.2022 r. wydał Decyzję Nr 19/22 znak WIG.6730.14.2022.DGA o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 151 w obrębie geodezyjnym Grzegorze, gm. Orzysz. Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 11.01.2022 r. wydano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.4.8.2021.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
• Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.06.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2022 12:37
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2022 12:49
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 258 razy