Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

WIG.6220.3.15.2021.DGA                                                                           

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 dalej „UUOŚ” );

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 03.09.2021 r.  na wniosek EZE 3 Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice reprezentowanej przez Karola Węgierek.
Mając na uwadze, że w dniu 19.10.2021 r. Burmistrz Orzysza wydał postanowienie znak: WIG.6220.3.6.2021.DGA nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 29.12.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 gru 2021 09:25
Data opublikowania: środa, 29 gru 2021 09:32
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 685 razy