Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie/zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego.

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

WIG.6220.3.14.2021.DGA                                                                                                                        
 


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm. dalej k.p.a)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373), zawiadamiam strony 
o wydaniu postanowienia z dnia 29.12.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponadto, stosownie do dyspozycji wyrażonej w art. 10 k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że z uwagi na konieczność dokonania  analizy przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskania wymaganych uzgodnień, a także mając na względzie obowiązek przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa oraz przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.03.2022 r. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom  postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem tut. organu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 29.12.2021 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 29 gru 2021 09:20
Data opublikowania: środa, 29 gru 2021 09:23
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 498 razy