Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.5.6.2021.DGA                                                                           
OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 02.12.2021 r. znak WOOŚ.4220.729.2021.KT.2 o przedłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz do dnia 16.12.2021 r. 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo do wniesienia ponaglenia w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie bądź w przypadku gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem składa się do organu wyższego stopnia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie).
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadomieniem znak: BI.ZZŚ.3.4360.245.2021.MK z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu 02.12.2021 r.) również wyznaczyło nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14.12.2021 r.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 7 gru 2021 07:59
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2021 08:01
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 301 razy