Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
OB W I E S Z C Z E N I E  
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.) obwieszczam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr XXXVII/272/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski  mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, pokój nr 213;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: um@orzysz.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 670 z późn.zm.):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Orzysza, ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iodo@um.orzysz.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 lis 2021 13:12
Data opublikowania: piątek, 26 lis 2021 13:15
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 396 razy