Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej kpa) oraz z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);

zawiadamiam

o wydanej w dniu 09.02.2021 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji 
w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW” planowanego do realizacji na działkach nr 90/4, 586/3 i 89/20 w obrębie Orzysz, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną (numer tel. 87 30 70 960 lub 87 30 70 961 lub pocztą elektroniczną pod adresem um@orzysz.pl) z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 lut 2021 13:58
Data opublikowania: środa, 10 lut 2021 14:10
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 431 razy