Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW”. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 90/4, 586/3 i 89/20 w obrębie Orzysz.

Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2020 roku dla Mieszkańców Gminy Orzysz od dnia 26 października 2020 r. wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Orzyszu w związku z powyższym wgląd do akt postępowania administracyjnego nie będzie możliwy w tym okresie. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną (numer tel. 87 30 70 960 lub pocztą elektroniczną pod adresem um@orzysz.pl). Termin zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszanie uwag to 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.4083.29.2020 z dnia 04.12.2020 r. (data wpływu 07.12.2020 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.187.2019.AS z dnia 05.01.2021 r. (data wpływu 08.01.2021 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 08.01.2021 r. znak: WOOŚ.4220.615.2020.MG.3 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
(-) mgr Zbigniew WŁODKOWSKI

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2021 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2021 15:06
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 813 razy