Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu w dniu 30.12.2020 r. od Wnioskodawcy uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW”. 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2020 roku dla Mieszkańców Gminy Orzysz od dnia 26 października 2020 r. wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Orzyszu w związku z powyższym wgląd do akt postępowania administracyjnego nie będzie możliwy w tym okresie. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną (numer tel. 87 30 70 960 lub pocztą elektroniczną pod adresem um@orzysz.pl). 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl. 

(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 10:55
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 559 razy