Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej OOŚ);

zawiadamia,

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/04,kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 115 – obręb 0007 – Dziubiele w miejscowości Dziubiele, gmina Orzysz”. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 12.03.2020 r. na wniosek Mariusza Chojnowskiego reprezentującego OLMEX Projekt Spółka z.o.o. Sp.k. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.
Mając na uwadze, że w dniu 24.06.2020 r. Burmistrz Orzysza wydał postanowienie znak: WIG.6220.1.7.2020.DGA nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu a do dokonania uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie od 04.01.2021 r. do 02.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 873070961, w godzinach 7.30-15.30) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@orzysz.pl celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Dziubiele.

(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 09:41
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 09:45
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 481 razy