Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23.12.2020 r. znak WOOŚ.4220.615.2020.MG.2 w sprawie uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie systemu ciepłowniczego Orzysza poprzez budowę kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy o mocy nominalnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu kotłów wynoszącym 12MW”. 
Jednocześnie informuję iż, zgodnie z art. 36 k.p.a przedmiotowe postępowanie nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 05.02.2021 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla w/w inwestycji tym samym przedłużając termin na zajęcie swojego stanowiska.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Orzysza z dnia 23 października 2020 roku dla Mieszkańców Gminy Orzysz od dnia 26 października 2020 r. wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Orzyszu w związku 
z powyższym wgląd do akt postępowania administracyjnego nie będzie możliwy w tym okresie. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną (numer tel. 87 30 70 960 lub pocztą elektroniczną pod adresem um@orzysz.pl). 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl. 
W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 

(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2020 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2020 14:44
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 501 razy