Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

ZARZĄDZENIE Nr 49/07 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 21 maja 2007 roku.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Orzysz.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe wyposażone w:
a) miejsce postojowe z punktem napraw,
b) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,
2) zapewnić właścicielom nieruchomości zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z zapisem rozdz III § 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz,
3) wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca podpisał umowę na odbieranie odpadów komunalnych, a którzy wyrażą zamiar segregowania odpadów, w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Urządzenia muszą posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie.
4) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, następującego rodzaju:
a) pojazdy bezpylne „śmieciarki",
b) pojazdy hakowe,
c) pojazdy ciężarowe.
5) oznaczyć pojazdy, o których mowa w pkt 2, za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy;
6) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie o których mowa w uchwale rady gminy Nr V/31/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz.

7) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami
8) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.
9) składować pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i odpadów nie nadających się do odzysku na składowisku odpadów komunalnych w m. Góra.
10) przekazywać odpady odzyskane do recyklingu;
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

2) dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną, wyposażoną w:
a) miejsce postojowe z punktem napraw,
b) miejsce do mycia pojazdów,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

4) przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków w m. Mikosze gm. Orzysz.§ 3

1. Miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło ono uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

2. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust. § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 nie spełnia wymagania określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy.

3. Przez dysponowanie nieruchomością, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: środa, 23 maj 2007 14:04
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 14:10
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 3842 razy