Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Burmistrz Orzysza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy Aleksandrowo.
Plakat
Plakat

Obszarem konsultacji są tereny o łącznej pow. ok 1370 ha na obszarze trzech obrębów geodezyjnych Pianki, Grądy oraz Aleksandrowo, gmina Orzysz. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz tereny objęte projektem planu miejscowego to: otwarte tereny rolnicze i leśne oraz tereny osadnicze - mieszkalnictwa, usług i działalności gospodarczej.

W ramach konsultacji:
- od dnia 24.07.2020 r. do 17.08.2020 r. zostanie otwarty Punkt Konsultacyjny w budynku Urzędu Miejskiego  w pokoju nr 213 w Orzyszu, ul. Rynek 3, w którym zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze 11a odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,
- w dniu 21.08.2020 r. o godz. 15.00 - 17.00 oraz 17.30 - 19.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12- 250 Orzysz, odbędzie się debata publiczna jako spotkanie konsultacyjne dla mieszańców nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. 

Zachęcamy do korzystania z narzędzi umieszczonych na stronie internetowej www.orzysz.pl, które pozwolą zapoznać się z materiałami, złożyć wniosek, uwagi oraz wyrazić opinie za pomocą. Metody Konsultacji Elektronicznych (E-konsultacje – Ankieta online).

Projekt “Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz http://bip.orzysz.pl/index.php?wiad=10365

 

Ankieta on-line
https://forms.gle/oa2fDdq9ECYFaMku6

Ankietę można również wypełnić w tradycyjnej formie, wydrukować wersję papierową a następnie wypełnioną dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, pokój 213. (Ankieta do wydrukowania z załączeniu)

Pliki do pobrania: