Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

BURMISTRZ ORZYSZA

Gminny Komisarz Spisowy

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1728)

BURMISTRZ ORZYSZA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzaniem spisu rolnego przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie miasta i gminy Orzysz. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • zamieszkiwać na terenie miasta lub gminy Orzysz,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. Po zarejestrowaniu danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu, otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w obowiązkowym szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 3. Kandydaci na rachmistrza terenowego podczas szkoleń i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.
 4. Termin szkolenia: od 3 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem testowym za pomocą aplikacji e/m-learning, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.
 6. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 7. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 8. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.
 9. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzenia.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy – załącznik nr 1
 2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie RODO – załącznik nr 3

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: ”Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Orzyszu

Rynek 3

12-250 Orzysz

w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Orzyszu – nr tel. 87 307 09 43.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 cze 2020 11:57
Data opublikowania: środa, 17 cze 2020 12:02
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 660 razy