Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją inwestycji „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”

WPF.7013.4.2020.SKW                                                           Orzysz, dnia 14 maja 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dn. 5 maja 2014 r. zmienionego Zarządzeniem nr 133/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 10 maja 2016 r., Zarządzeniem nr 34/2017 Burmistrza Orzysza z dn. 07.02.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 12//12/2017 Burmistrza Orzysza z dn. 19.12.2017 r w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości  30.000 euro, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją inwestycji „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Okartowie”

 

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka, e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Sebastian Kwiatkowski, e-mail sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Okartowie” w następujących branżach robót (branża konstrukcyjno – budowlana, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna).

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane zostało zamieszczone w biuletynie Zamówień Publicznych Nr 531504-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.orzysz.pl, Zakładka Przetargi:

 • budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie,
 • Inwestycja realizowana z dofinansowaniem  Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
 • Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x48m oraz boisko do skoku w dal w którym pas bieżni posiada wymiary 45+1x1,25m, a zeskok 9 x 7m
 • Chodniki pieszych jako dojścia do boisk i budynku szkoły z ławkami parkowymi.
 • Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz pas bieżni do skoku w dal o nawierzchni sztucznej np. Eltan 2S typu T-1L.
 • Wykonanie odwodnienia terenu poprzez wpusty liniowe oraz studnie chłonne kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji.
 • Budowa oświetlenia terenu poprzez ustawienie lamp oświetleniowych przy boisku, zasilanych z budynku szkoły.
 • Przebudowa kabla telekomunikacyjnego kolidującego z projektowanym boiskiem.
 • Likwidacja studni pomiarowej waz z nieczynnym wodociągiem.

UWAGA: Informujemy, że w zakresie przedmiotu zamówienia zostało otrzymano dofinansowanie z : Ministerstwa Sportu i Turystyki, dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- grupa 1.

 

Zakres dozorowanych robót jest następujący:

- roboty przygotowawcze,

- obsługa geodezyjna,

- roboty ziemne;

- obrzeża trawnikowe;

- podbudowy;

- nawierzchnie;

- urządzenia sportowe;

- montaż rozdzielnicy elektrycznej;

- układanie przewodów;

- układanie oraz montaż uziomów;

- badania i pomiary;

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw;

- odwodnienie wykopu;

- odwodnienie liniowe;

- studzienki kanalizacyjne;

- studnie chłonne;

- otwarcie i zamknięcie złączy w kanalizacji kablowej;

- przełączenie żył łącznikiem;

- montaż złączy równoległych;

- wyłączenie kabla równoległego ze złącza w ziemi;

- montaż zespołu łączówek szczelinowych;

- likwidacja studni pomiarowej waz z nieczynnym wodociągiem

 

Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach dołączonych do rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane: http://bip.orzysz.pl/index.php?wiad=10065

 

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV: 74.26.20.00–4 – usługi nadzoru budowlanego.

 

Zakres usługi obejmuje zgodnie z art 25 ustawy Prawo budowlane w szczególności: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z Art.10 ww. ustawy

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

 1. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

 1. Wymagania organizacyjne

Inspektor nadzoru przed wizytacją budowy w pierwszej kolejności zgłosi się każdorazowo do Wydziału Pozyskiwania, Funduszy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są przebywać na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych w zależności od potrzeb, co najmniej raz w tygodniu. 

 

 1. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest od Wykonawcy robót 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zatem 60 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 01.11.2020 r. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   zdolności technicznej lub zawodowej

 1. a) w zakresie wiedzy i doświadczenia

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej dwóch usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami (dot. budowy boiska wraz z infrastrukturą) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

 1. b) w zakresie dysponowania osobami:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -dysponowania osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją robót w branży konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej dla  realizowanej przez Gminę inwestycji,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt A2 niniejszego zapytania

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
  w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

A.5) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- referencje

A.6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność.

A.7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

A8) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

A9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszego zapytania

A10) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
  w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 • Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: urszula.myka@um.orzysz.pl, sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu sposobów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim, pismem czytelnym/drukowanym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty   gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 1. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie X niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad realizacją inwestycji „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Okartowie”

nie otwierać przed 25.05.2020 r. godz. 11:10

 

3). Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną Zamawiający zezwala
na przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres:
um@orzysz.pl , wraz ze wszystkimi załącznikami i warunkami wymienionymi wyżej.

 

4) W przypadku wybrania oferty Wykonawcy który złożył dokumenty w formie elektronicznej, przed podpisaniem umowy zmuszony będzie do dostarczenia oryginałów
w formie pisemnej.

 

5)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6). Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić

w   formularzu ofertowym.

 

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać do dnia: 25.05.2020 r. do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu, Rynek 3, 12-250 Orzysz,

Punkt Obsługi Interesanta, pok. 004 lub na adres email: um@orzysz.pl.

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę – 100%.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 

 1. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt)

  

 1. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XIV. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wybór oferty, podpisanie umowy:
 2. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 3. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

         

Pliki do pobrania: