Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XVIII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVIII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2019:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
d) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy,
e) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

C. Zasadnicza część obrad:
10.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029.
11.     Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2020.
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinie poszczególnych komisji Rady,
c)    opinia zbiorcza w sprawie projektu budżetu,
d)    opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
e)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)    głosowanie nad uchwałą budżetową.

D. Część uchwałodawcza:
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz;
b)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,  od dnia 1 września 2019 r.;
c)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz.
d)    przyjęcia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orzysz na lata 2020-2025”;
e)    dzierżawy nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
f)    wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
g)    najmu pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
h)    najmu budynku gospodarczego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
i)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
j)    ustalenia kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019;
k)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
l)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
ł) przyjęcia na 2020 rok planów pracy Komisji;
m)    przyjęcia na 2020 rok planu pracy Rady Miejskiej.

E. Statutowe elementy obrad:
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15.    Zamknięcie obrad XVIII sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Data powstania: piątek, 27 gru 2019 13:25
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 14:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2020 12:11
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 349 razy