Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad X Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę X sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołów z VIII I IX sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad X sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad X sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2018 w zakresie:
    – ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Policji w Orzyszu. Planowane zadania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;
c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz;
e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
g) zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz;
h) przyjęcia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.
i) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
j) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

E. Statutowe elementy obrad:
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14.    Zamknięcie obrad X sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 25 maj 2019 08:32
Data opublikowania: sobota, 25 maj 2019 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2019 12:08
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 572 razy