Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie

Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Rady Miejskiej w Orzyszu, odbędzie się 24 maja 2019 r. (piątek) o godz.11;00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołów z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Organizacja prac publicznych przez Gminę Orzysz w szczególności finansowania z Funduszu Pracy.
 5. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
 6. Bezpieczeństwo w mieście i na wodzie.
 7. Przygotowanie do sezonu.
 8. Wizytacja jednostek OSP na terenie Gminy Orzysz:
  - prezentacja sprzętu zakupionego w ramach krajowego systemu ratownicze - gaśniczego i Funduszu Sprawiedliwości.
  - analiza potrzeb w zakresie poprawy stanu technicznego strażnic i pojazdów ratowniczych.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ( Ośrodek Zdrowia);
  b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;
  c) określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz;
  e) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
  f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Orzysz;
  g) zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz;
  h) przyjęcia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.
  i) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
  j) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
 10. Wnioski, zapytania, informacje.
Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 15:46
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 15:50
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:16
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 451 razy