Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad III Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę III sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z I oraz  II sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad III sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad III sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2018:
a) Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
b) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki
 i Promocji Gminy.
c) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
d) Komisji Rewizyjnej.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Orzysz w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
b) wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do gminnego programu ,, Orzyska Karta Dużej Rodziny” - Katalog ulg/zwolnień w ramach Orzyskiej Karty Dużej Rodziny;
c) zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody;
d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
e) ustalenia kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018;
f) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2018-2026;
g) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018,
h) plany pracy Stałych Komisji Rady na 2019 rok:
- Komisji Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
- Komisja Zdrowia  i Opieki Społecznej , Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki
i Promocji Gminy,
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Komisji Rewizyjnej.
i) plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad III sesji.

/-/ Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Data powstania: piątek, 14 gru 2018 17:04
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2018 17:11
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:12
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 616 razy