Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę LI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad LI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad LI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Funkcjonowanie Spółek Gminnych: ZUK, ZEC i jednostek budżetowych gminy w 2017 roku.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  (Muzeum);
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  (DK);
c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
d) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz;
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026;
f) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018.

 E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad  LI sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 kwi 2018 14:05
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:48
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 804 razy