Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) z w o ł u j ę XLVIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLVIII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.
a)  informacja o WOT

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Część uchwałodawcza:
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
b) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz
c) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2018.
d) zmiany w planie pracy na 2018 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Orzyszu.

D. Statutowe elementy obrad:
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
12. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 sty 2018 15:04
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2018 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:46
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 894 razy