Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę inżynieryjną w zakresie projektowania, Nr sprawy WIG.7011.16.2015.KCH

Projekt budowlano - wykonawczy na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grzegorze.

 

WIG.7011.16.2015.KCH                                                                       Orzysz, dnia 15.12.2015r.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

www.bip.orzysz.pl     

 

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 121/2014 z dnia 05.05.2014r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zapraszam do złożenia oferty na usługę inżynieryjną w zakresie projektowania.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Grzegorze w skład których wchodzą: odcinek drogi długości 175m stanowiący część działki nr 210, oraz odcinek drogi długości 375m w skład którego wchodzą działki nr 205/1, 205/2, nawierzchnia mostu drogowego nad rzeką Orzyszą, oraz część działki 199.

Trasę projektowanej zmiany nawierzchni dróg w miejscowości Grzegorze zaznaczono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.


Miejscowość Grzegorze nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowany jest remont dróg na odcinku jw. Drogi posiadają nawierzchnię w części brukową oraz gruntową.

W miejscowości Grzegorze istnieją: zbiorcza sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, linie energetyczne i telekomunikacyjne.

 

Ustalenia dotyczące wykonania zamówienia:

 

Zamawiający wymaga wykonania opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej
w wersji elektronicznej (w 2-ch egz.) oraz w wersji papierowej w tym:

a. projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. - wersja papierowa,

b. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. wersja papierowa,

c. kosztorysy inwestorskie -2 egz. wersja papierowa,

d. kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót -1 egz. wersja papierowa,

e. projekt docelowej organizacji ruchu na drodze - 5 egz. wersja papierowa,

 

Wykonawca zleci i przygotuje w ramach opracowania mapy do celów projektowych oraz mapy ewidencyjne wraz ze strukturą własności (skrócone wypisy z rejestru gruntów) terenu objętego opracowaniem.

Branżowe warunki techniczne wydane przez właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektem oraz robotami drogowymi, winny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.

Projektowane elementy drogi winny zostać zlokalizowane w obrębie gruntów stanowiących własność Gminy.

W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy bezwzględnie dokonać wizji
w terenie.

Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie kosztów, obejmujące wszystkie branże wchodzące
w skład dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych
w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamówienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o samorządzie zawodowym.

Wykonawca w/w dokumentację opracowuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz.462). Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego projektu przez Burmistrza Orzysza.

W ramach niniejszego zlecenia, Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie ważności pozwolenia na budowę w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo Budowlane, a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora do:

-niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwana,

-opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

-wykonania projektów zamiennych, których konieczność opracowania wynika z błędów projektowych,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji projektowej będzie prowadzona w ramach umowy na nadzór autorski.

Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji oświadczenia:

-że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi a także, że została wykonana w stanie kompleksowym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- o podjęciu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Wymagania formalno-prawne w ramach wykonywanych zadań projektowych:

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać:

1/decyzję środowiskową jeżeli będzie wymagana, a w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do opracowania raportu w zakresie określonym przez organ decyzyjny.

2/ pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego odwodnienia dróg jeżeli będzie wymagane.

Wykonany projekt musi być kompletny pod względem formalno - prawnym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, lub dla zgłoszenia robót, wszelkie braki wykonawca zobowiązany jest usunąć w trybie natychmiastowym.

 

Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Chludzińska,
tel. 87/4241064, e-mali krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl   

 

Ofertę prosimy wysłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pok. nr 4-Punkt Obsługi Interesanta
w terminie do dnia 21.12.2015 do godz.12:00.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 gru 2015 16:26
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 16:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 13:43
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1018 razy