Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

" Rozwój kultury fizycznej i sportu"
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego

pn: „Rozwój kultury fizycznej i sportu”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektów pn. „ Rozwój kultury fizycznej i sportu ”.

1. Cel konkursu: wyłonienie podmiotów, którym Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu ”.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez:
-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
-organizację zawodów i turniejów sportowych,
-prowadzenie zajęć treningowych,
-promocję sportu wśród dzieci i młodzieży,
-inne imprezy sportowo-rekreacyjne
3. Beneficjenci zadania : dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Orzysz.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania - 12.000zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Konkurs finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Orzysz .
5. Wymagany wkład własny podmiotu : 20% kosztów zadania.
6.Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz inne podmioty wskazane w art. 11 w/w ustawy .
7. Termin realizacji zadania: od 22 września 2008r. do 30 grudnia 2008r.
8. Termin składania ofert: do 15 września 2008r.
9. Zasady przyznawania dotacji:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty
zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu lub listownie (decyduje data stempla),
2) Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami zgodna jest z:
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami)

- Uchwałą Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r., w sprawie: programu współpracy na 2008 rok Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji).
- Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.
10. Informacje końcowe:
1) Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz obowiązujące uchwały i
zarządzenia dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl – zakładka „organizacje pozarządowe”.
2) Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Iwona Borzymowska tel. (087) 424-10-61,
Referat Spraw Społecznych i Promocji - Urząd Miejski w Orzyszu.
3) Konkurs zostanie podany do publicznej wiadomości :
- na stronie internetowej www.orzysz.pl
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „ organizacje pozarządowe”
- w Gazecie Piskiej
- wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
4) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Burmistrz Orzysza
Jan AleszczykData powstania: środa, 13 sie 2008 14:55
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 15:29
Data edycji: poniedziałek, 25 sie 2008 12:36
Data przejścia do archiwum: środa, 17 wrz 2008 11:21
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1896 razy
Ilość edycji: 1