Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji 2024 r. - Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024

w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art.5 ust.4, pkt. 2, art.13 oraz art.16 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaję dotacje na realizację zadań publicznych na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w 2024  roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024” nw. organizacjom:

Nr oferty

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznane środki

1.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

ul. Leśna 22

12-250 Orzysz

„Działamy wspólnie”

10 000,00 zł

9 000,00 zł

2.

Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na …”

ul. Wojska Polskiego 9d,
12-250 Orzysz

„Praktycznie, ekologicznie”

10 000,00 zł

9 000,00 zł

3.

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej

ul. Zielona 15

12-250 Orzysz

„Orzyszanie na rzecz poprawy jakości środowiska lokalnego poprzez zagospodarowanie najbliższej przestrzeni”

6 167,50 zł

5 000,00 zł

4.

Fundacja „Z Potrzeby Serca”

ul. Wojska Polskiego 56/6,

12-250 Orzysz

„Chcemy mieszkać pięknie i bezpiecznie”

10 000,00 zł

9 000,00 zł

5.

Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na …”

ul. Wojska Polskiego 9d,
12-250 Orzysz

„By żyło się lepiej – zagospodarowanie przestrzeni i integracja mieszkańców Wspólnoty Ełcka 28B”

10 000,00 zł

9 000,00 zł

6.

Fundacja „Z Potrzeby Serca”

ul. Wojska Polskiego 56/6,

12-250 Orzysz

„Chcemy mieszkać pięknie i bezpiecznie”

10 000,00 zł

9 000,00 zł

 

2. Dotacje udzielone podmiotom wymienionym w ust. 1 będą realizowane po podpisaniu umów z ww. beneficjentami, określającymi warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczenia otrzymanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Orzysz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.orzysz.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

 

Data powstania: czwartek, 20 cze 2024 13:25
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2024 13:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 36 razy