Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz - zapytanie ofertowe

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego Mikosze-Orzysz wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem skweru w Orzyszu z podziałem na zadania, pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz” o wartości przekraczającej 20 000 zł a nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.