Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę XXX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 22 GRUDNIA 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00. Obrady będą miały charakter zdalny.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXX sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXX sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2020:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
d)Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy,
e) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

C. Zasadnicza część obrad:
10.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031.
11.  Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinie poszczególnych komisji Rady,
c) opinia zbiorcza w sprawie projektu budżetu,
d) opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową.

D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą ,,Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Orzyszu”
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Orzyszu;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2026;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020;
e) przyjęcia na 2021 rok planów pracy Komisji;
f) przyjęcia na 2021 rok planu pracy Rady Miejskiej.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXX sesji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 gru 2020 16:06
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2020 16:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lut 2021 11:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 182 razy