Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji

Orzysz, dnia 10.05.2018 r.

 

Znak: WPF.271.6.2018.POS

 

Zamawiający

GMINA ORZYSZ

GIŻYCKA 15

12-250 ORZYSZ

 

 

 

             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sporządzona na podstawie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podanych podczas sesji otwarcia ofert w dniu 10.05.2018r.

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017. poz. 1579 ze zm.), jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne jw. informuję, że do upływu terminu składania ofert została złożona 1 oferta.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i elewacji

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości:

 541 149,16 zł PLN brutto

 

  1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty 

z VAT w zł

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji/

rękojmi

Termin płatności

Okres dodatkowej gwarancji/

rękojmi

Liczba osób zatrudnionych w oparciu

o umowę

o pracę w wymiarze min. ½ etatu

1.

JL Jarosław Lewiarz Sp. z o.o, ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica Poduchowna

950 000,00 zł brutto

do 31.07.2018 r.

36 miesięcy

30 dni

12 miesięcy

1+3=4

 

 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ) Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji na adres: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

 

 

 

 

 

       Burmistrz

(-) Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 maj 2018 17:27
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2018 17:29
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 682 razy