Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego o wartości szacunowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

WIG.7013.1.22.2015.KCH                                                               Orzysz, dnia 17.06.2015r.

 

                         TABLICA OGŁOSZEŃ
                                         www.bip.orzysz.pl      

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

           Gmina Orzysz uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

           

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:         Gmina Orzysz

Adres zamawiającego:          ul. Giżycka15

Kod Miejscowość:                  12-250 ORZYSZ

Telefon:                                  87/4241040

Faks:                                      87/4241050

Adres strony internetowej:     www.bip.orzysz.pl    

Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl          

Godziny urzędowania:           pn, wt. czw.pt.7:30-15:30

                                               śr. 8:30 -16:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem postępowania jest: świadczenie usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego podczas remontu i przebudowy budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS wraz z remontem ogrodzenia i remontem zagospodarowania terenu działki nr 411/43w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego.

W zakresie robót budowlanych przewiduje się między innymi przebudowę ścianek działowych , kapitalny remont stropodachu, wykonanie remontu instalacji sanitarnych, elektrycznych ,co, wykonanie instalacji komputerowej, klimatyzacyjnej, przyzywowej, wymianę podłóg, docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji , montaż kotłów co, tynkowanie i malowanie ścian, udrażnianie i remont przyłączy wod.kan., wykonanie przyłącza energetycznego ( remont obiektów pod klucz).

 

Zakres usługi obejmuje zgodnie z art 25 ustawy Prawo budowlane w szczególności:

 

1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2)sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad ;

5) kontrolowanie rozliczenia budowy.

Inspektorzy powinni posiadać:

stosowne uprawnienia do nadzorowania robót w zakresie instalacji elektrycznych i budowy linii energetycznych,

stosowne uprawnienia do nadzorowania robót konstrukcyjno-budowlanych,

stosowne uprawnienia do nadzorowania robót drogowych ,

stosowne uprawnienia do nadzorowania robót sanitarnych

 

 

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
 • Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 

5. Wymagania organizacyjne

Inspektor nadzoru przed wizytacją budowy w pierwszej kolejności zgłosi się każdorazowo do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej , Planowania i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są przebywać na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych w zależności od potrzeb, co najmniej raz w tygodniu.

 

6. Wymagania dot. gwarancji

Wymagane jest od Wykonawcy robót 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, zatem 36 miesięczny okres gwarancji dotyczy również usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

 

 

7. Termin wykonania zamówienia

 

Budynek główny nr 1, ma być oddany do użytku 1 grudnia 2015r.,natomiast w budynku nr 2 dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia robót na 2016r.
Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na remont dwóch budynków i zagospodarowania terenu. Procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych zostanie rozpoczęta w czerwcu br.

 

8.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej trzech usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie -Wykonawca wykaże wykonanie nadzoru nad budową lub remontem i rozbudową obiektów kubaturowych, wykonywaniem nadzoru nad budową nawierzchni drogowych , budową przyłączy energetycznych lub linii energetycznych , przyłączy sanitarnych lub sieci sanitarnych. Mogą być oddzielne inwestycje lub jedna inwestycja, w której prowadzono kompleksowy nadzór między innymi w zakresie budowy lub remontu, obiektu kubaturowego, nawierzchni drogowych, linii energetycznych.

 

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -dysponowania osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad realizacją robót w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej , elektrycznej, drogowej dla  realizowanej przez Gminę inwestycji,

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego
       warunku w tym zakresie, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

A.3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym

A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

A.5) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

A.6)Zaakceptowany wzór umowy.

A.7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność.

A.8) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

A9) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

B. Do oferty proszę dołączyć następujące dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.

 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

D. W celu potwierdzenia, że oferowane, usługi odpowiadają wymaganiom określonym
w niniejszym postępowaniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 

-REFERENCJE DO ZREALIZOWANYCH USŁUG W ZAKRESIE PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO .

 

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 

 • Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 • Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 87/4241050.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl    

 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

 

      W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko                      Inspektor

imię i nazwisko    Krystyna Chludzińska        

 1.             87/4241064    

fax.                                  87/4241050

e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl   

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki

     i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty   gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)   Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

     o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)   Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)·Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta – na świadczenie usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego podczas remontu i przebudowy budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Śds Orzyszu”

nie otwierać przed 26.06.2015r. godz. 12:10

 

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Należy ponumerować kolejne strony oferty, informację o ilości storn oferty należy umieścić

w   formularzu ofertowym.

 

 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać do dnia: 26.06.2015r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu, Giżycka15 ,12-250 ORZYSZ

w kancelarii Burmistrza.

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 26.06.2015r. do godz. 12:10

w siedzibie zamawiającego, Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka15, 12-250 ORZYSZ

w pok. nr 49- Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

13.Opis sposobu obliczenia ceny

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1.      oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.      oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.      wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

 

 

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

CENA

80%

An= oferowana najniższa cena / cena oferty badanej x100 x 80%

An- obliczenie punktów oferty badanej, liczba 100- wskaźnik stały

 

doświadczenie

20%

 

Dn= wartość oferowana/wartość max x 100 x 20%

Dn- obliczenie punktów badanej oferty wg danych z wykazu świadczonych usług w okresie 2009-2015r. o wartości inwestycji minimum 2,5 mlnzł

#626

 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

15.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarto w wzorze umowy, stanowiącym załącznik do zaproszenia ofertowego.

 

Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

 

 1. WZÓR- Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. WZÓR- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 3. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
 4. WZÓR FORMULARZA - Wykaz wykonanych usług
 5. WZÓR FORMULARZA -Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 6. WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUGI
 7. WZÓR -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. WZÓR- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

         

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 08:21
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 08:38
Data edycji: środa, 24 cze 2015 15:48
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1732 razy
Ilość edycji: 1