Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ZAKRESU EGZEKUCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza (ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, telefon kontaktowy: 87 307 09 40).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@um.orzysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.), ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1256 ze zm.) oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.)

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:                                                                                                                                                                                                         a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                                                                                                                                                                                                                                                   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,                                                                                                                                                                                                                                                          c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                                                                                                                                                                                                      d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.)
Data powstania: wtorek, 17 gru 2019 12:16
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2019 12:22
Data edycji: czwartek, 31 gru 2020 12:21
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 734 razy
Ilość edycji: 1