Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na terenie wokół tego budynku.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego
  w Urzędzie Miejskim w Orzyszu jest Burmistrz Orzysza ul. Rynek 3 12-250 Orzysz
  87 307 09 30 e-mail: um@orzysz.pl.

 

 1. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: e-mail: iodo@um.orzysz.pl. )

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Data powstania: piątek, 7 gru 2018 08:38
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2018 08:41
Data edycji: czwartek, 31 gru 2020 12:19
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 986 razy
Ilość edycji: 1