Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie : ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu zycia poprzez działania z zakresu profilaktyki uzależnień
Orzysz, dnia 22.09 2006 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego w zakresie : ochrony i promocji zdrowia.

BURMISTRZ ORZYSZA
ogłasza otwarty konkurs ofert na :
realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia poprzez działania z zakresu profilaktyki uzależnień .
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
1.Nazwa zadania:
Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia poprzez działania z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Rodzaj zadania :
Organizacja imprez i konkursów promujących zdrowy styl życia .
Beneficjenci zadania : dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Orzysz.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
2.000zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96 poz. 873) i Uchwałą Nr XL/609/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie programu współpracy na 2006rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz poniższymi kryteriami :
Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji Postanowienia ogólne).
5. Termin realizacji zadania : od 1 listopada do 20 grudnia 2006 r.
6. Termin składania ofert: do 25 października 2006 r., (sekretariat – pok. nr 11
Urząd Miejski w Orzyszu).
7. Termin, tryb i kryteria ( inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest: Barbara Konopka tel. (087)424-10-69 Referat Spraw Społecznych i Promocji
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z :
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2006 09:11
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 paź 2006 14:25
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1577 razy