Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 – 2023

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądów powszechnych 2020-2023,  Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Orzyszu o przeprowadzenie naboru kandydatów na:
- 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Piszu

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

Rada Miejska w Orzyszu dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
(Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

VI. WZORY DOKUMENTÓW
Dostępne w załącznikach do pobrania lub do odbioru osobistego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3 w pokoju nr 4 (I piętro) lub nr 202 (II piętro).

VII. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w punkcie obsługi interesanta  (pokój nr 4) lub biurze Rady Miejskiej (pokój nr 117) Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3 w godzinach pracy tj.
- poniedziałek - piątek godz.  od 7.30 do 15.30

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Orzyszu
- Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 3 12 – 250 Orzysz.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

VIII. OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 87 307 09 32 lub 87 307 09 49

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2019 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2019 14:20
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 442 razy