Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna z zakresu RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Orzysza.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub iodo@um.orzysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku z przeprowadzeniem Wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks Wyborczy ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 684 ) oraz ustawy z dnia
  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 506).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.  Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

BURMISTRZ

(-) mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 21 maj 2019 08:21
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2019 08:33
Data przejścia do archiwum: środa, 13 mar 2024 11:05
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 821 razy