Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz podziałem na zadania.

                                                               Tablica Ogłoszeń

                                                                            Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz z podziałem na zadania.

Ogłoszenie nr 545488- N-2019 z dnia 2019-05-10

Gmina Orzysz: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


 

 

 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzysz, krajowy numer identyfikacyjny 79067151500000, ul. Rynek   3 , 12-250  Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 30 70 940, , e-mail um@orzysz.pl, , faks 87 30 70 950.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.orzysz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.orzysz.pl/ Zakładka Przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera
Adres:
ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 004 ( parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz
Numer referencyjny: WPF.271.5.2019.UMY
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na części:

Zadanie nr 1- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Gaudynki

Zadanie nr 2- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Grzegorze

Zadanie nr 3- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Dziubiele

Zadanie nr 4- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Mikosze

Zadanie nr 5- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Ublik

Zadanie nr 6- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Suchy Róg

Zadanie nr 7- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Rostki Skomackie

Zadanie nr 8- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Wężewo

Zadanie nr 9- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw sołectwie

 Czarne

  Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45213240-7

45321000-3

45430000-0

45310000-3

45330000-9

45331000-6

45231300-8

45231000-5

45316000-5

45311000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

 w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-12-29

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2023-12-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2 powinno być złożone w formie oryginału. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na zasobach, którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku gospodarczego lub/i mieszkalnego o konstrukcji drewnianej
 2. b) w zakresie dysponowania osobami- - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2 powinno być złożone w formie oryginału. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na zasobach, którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów. 2. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika spółki cywilnej osobno

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 Rozdz. 6 SIWZ przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 1-4. 4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 1,2,3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 ppkt a) oraz w ust. 4 pkt 2 ppkt b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się.
 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 8. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
 9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 11. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", opatrzone datą ich potwierdzenia oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej tego potwierdzenia. Oświadczenia woli winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

2) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 a SIWZ – zał. nr 1c do siwz wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie. Informacja powinna zawierać potwierdzenie ich wykonania zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowości ich ukończenia. Dowodami mogą być w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

3) wykazu osób, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 b SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 1d do siwz;

4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zał. nr 1e do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zadanie nr 2: 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 3: 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych)

Zadanie nr 4: 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie nr 5: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

Zadanie nr 6: 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie nr 7: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

Zadanie nr 8: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

Zadanie nr 9: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110)
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 do upływu terminu składania ofert. W tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz dopisek Wadium – Przetarg nieograniczony Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz oraz Zadanie Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto UM w Orzyszu przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
 3. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed złożeniem oferty w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 004, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU” do Wydziału Pozyskiwania Środków, Strategii i Rozwoju pok. nr 212 lub „ORYGINAŁ” w odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę przetargową Wykonawcy. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5)  ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej SIWZ.

 1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

1) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W takim przypadku przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztów wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia

2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztów wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia

3) zmianę zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego.

4) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

 1. a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli: - z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. - z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;
 2. b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
 3. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,
 4. d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
 5. e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;
 6. f) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,
 7. g) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
 8. h) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; i) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

5) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,

6) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,

7) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,

8) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,

9) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego,

10) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

11) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.

12) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

 1. a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.
 2. b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
 3. c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi
 4. d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
 5. e) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 6471 k.c. 5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
  6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-15, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > JĘZYK POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Gaudynki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Gaudynki, działka o nr geod. 86//4, obręb Gaudynki, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 60,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 53,30 m2 Kubatura 176,10 m3 Długość budynku 10,00 m Szerokość budynku 6,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,35 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanej studni głębinowej Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych Do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Grzegorze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Grzegorze, działka o nr geod. 103, obręb Grzegorze, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 60,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 53,30 m2 Kubatura 176,10 m3 Długość budynku 10,00 m Szerokość budynku 6,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,35 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00

 


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

 

3

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Dziubiele

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Dziubiele, działka o nr geod. 75, obręb Dziubiele, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, kuchnię, oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 60,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 53,30 m2 Kubatura 176,10 m3 Długość budynku 10,00 m Szerokość budynku 6,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,35 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanej studni głębinowej poprzez projektowane przyłącze wodociągowe Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Mikosze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Mikosze , działka o nr geod. 121, obręb Mikosze, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, kuchnię, oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 40,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 34,33 m2 Kubatura 115,60 m3 Długość budynku 8,00 m Szerokość budynku 5,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,15 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowej Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Ublik

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Ublik, działka o nr geod. 236/43, obręb Ublik, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, kuchnię, oraz łazienkę. Inwestor posiada ważne zgłoszenie robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Piszu do dn. 24.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 35,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 29,57 m2 Kubatura 101,15 m3 Długość budynku 7,00 m Szerokość budynku 5,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,15 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanej studni głębinowej Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Suchy Róg

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Suchy Róg, działka o nr geod. 6/2, obręb Dziubiele, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Inwestor posiada ważne zgłoszenie robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Piszu do dn. 18.03. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 35,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 29,57 m2 Kubatura 101,15 m3 Długość budynku 7,00 m Szerokość budynku 5,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,59 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Rostki Skomackie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Rostki Skomackie działka o nr geod. 63/6, obręb Rostki Skomackie, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 40,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 34,33 m2 Kubatura 115,60 m3 Długość budynku 8,00 m Szerokość budynku 5,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,15 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do lokalnej sieci kanalizacji gminnej poprzez projektowane przyłącze Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Wężewo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Wężewo działka o nr geod. 29/42, obręb Okartowo, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Inwestor posiada ważną decyzje pozwolenia na budowę do dn. 11.04. 2021 r. Powierzchnia zabudowy 60,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 53,30 m2 Kubatura 176,10 m3 Długość budynku 10,00 m Szerokość budynku 6,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,35 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej gminnej poprzez projektowane przyłącze Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Czarne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Czarne, działka o nr geod. 289/1, obręb Czarne, budynek zaprojektowany w technologii drewnianej, posadowiony na ławach żelbetowych; ścianki działowe budynku zaprojektowano z balika drewnianego gr. 12 cm i wysokości 24 cm; baliki łączone są na pióro wpust; zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych; projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę. Powierzchnia zabudowy 35,00 m2 Powierzchnia użytkowa ogółem 29,57 m2 Kubatura 101,15 m3 Długość budynku 7,00 m Szerokość budynku 5,00 m Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem 4,15 m Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego Zaopatrzenie w wodę z projektowanej studni głębinowej Odprowadzenie wód opadowych Powierzchniowe, zagospodarowane na własnej działce Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe Ogrzewanie elektryczne • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45213240-7, 45321000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45231000-5, 45316000-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-12-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 12:05
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 13:10
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 631 razy