Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki z konsultacji społecznych

Informacja z wyników konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 20 września 2018r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 20 września do 05 października 2018r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 05 października 2018r. br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji zgłoszone zostały uwagi do zapisu projektu Programu: - przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, złożona uwaga na wymaganym formularzu w dniu 05.10.2018r., polegająca na poszerzeniu katalogu: Priorytetowe Zadania Publiczne Rozdział VII, poprzez dodanie zadania publicznego „Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne”. - przez Mazurską Stację Ratownictwa w Okartowie dot. wprowadzenia do katalogu zdań publicznych zapisów w zakresie ratownictwa. - zgłoszone w trakcie dyskusji w Rozdziale VII Priorytetowe Zadania Publiczne: - w zadaniu 1 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja sportu masowego na terenie gminy Orzysz, w pkt. 5) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, ratownictwa i rekreacji. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, pkt 5) otrzymuje ostateczne brzmienie: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego oraz rekreacji. - w zadaniu 2 – Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych, w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia. - w zadaniu 3 – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: regranting – „WSPÓLNE PODWÓRKO”. Orzysz 09.10.2018r. Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski
Data powstania: środa, 10 paź 2018 14:43
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 14:48
Data edycji: środa, 10 paź 2018 14:51
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 951 razy
Ilość edycji: 1