Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzór oferty organizacji pozarządowej

na realizację zadania publicznego
Załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Pracy o Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005r.WZÓR


................................................................................. ........................................
Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* Data i miejsce złożenia oferty


O F E R T A

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

składana na podstawie przepisów
działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873 )

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADANIA*

PRZEZ

.............................................................................................................................................
(nazwa zadania)


WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ……………………………………………………………………
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ……………………………………………………………………………………...
2) forma prawna …………………………………………………………………………………….
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze* …………………………………
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia …………………………………………………………...
5) nr NIP …………………………………………. nr REGON …………………………………...
6) dokładny adres: miejscowość…………………………ul. ………………………………………
gmina …………………………………….. powiat ……………………………………………….
województwo ………………………………………………………………………………………
7) tel. ………………………………………………. faks …………………………………………
e-mail: ….....................................................................http:// ………………………………………
8) nazwa banku i nr rachunku ………………………………………………………………………
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego ………………………………………………………………………………………………………
10) nazwa , adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie …………………………………………………………………………………….
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty ( imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


II. Opis zadania

1. Nazwa zadania


2. Miejsce wykonywania zadania


3. Cel zadania


4. Szczegółowy opis zadania / spójny z kosztorysem?


5. Harmonogram planowanych działań ( z podaniem terminów ich rozpoczęcia zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania ( należy uzyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)


6. Zakładane rezultaty realizacji zadaniaIII. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania …………………………………………{…………………………}

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów
( koszty merytoryczne
i administracyjne związane z realizacją
zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
( w zł ) Z tego z
wioskowanej
dotacji
( w zł) Z tego z finansowanych środków własnych,
Środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
( w zł*)

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania
zł %
Wnioskowana kwota dotacji


Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


( z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ……………………zł)
Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środków prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych*


3. Rzeczowy ( np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy( np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania ( ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej).


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania ( informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju ( ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonywaniu zadania z podwykonawców ( określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie* niepopieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna */ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres od dnia ..................................................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.( pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)


………………………………………………………………………………………………………………..
( podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej */ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:
1) Odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania).
2) Aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy).
3) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania)
4) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie
5) Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji)
6) Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie
7) Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego
8) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe ( nie wypełniać)
Wszystkie załączniki do oferty, będące kopiami oryginalnych dokumentów, wymagają bezwzględnie poświadczenia ich na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę


_______________________________
* Niepotrzebne skreślić.

Data powstania: piątek, 17 lut 2006 14:54
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2008 09:52
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2905 razy