Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wsparcie finansowe

dotacje dla organizacji pozarządąwych działających w sferze spraw społecznych
Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuje, że istnieje możliwość wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych. Na ten cel w tegorocznym budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przewidziano 240.000 zł., w tym na problemy społeczne – 140.000, bezdomność – 100.00zł.
Z uwagi na szeroki zakres działań z zakresu spraw społecznych, a jednocześnie niewielkie środki na dofinansowanie organizacji pozarządowych działających w tym zakresie za zgodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, ograniczono je do wybranego obszaru przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcia rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywanie konkretnych palących problemów społecznych. Zadania te powinny obejmować następujące kwestie:
1. Rozwój lokalnych sieci oparcia społecznego wzmacniającego środowisko rodzinne, w tym:
- wsparcie specjalistyczne, poradnictwo i terapia rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, doświadczających przemocy i niewydolnych wychowawczo,
- wsparcie rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
- tworzenia ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież,
- tworzenie grup samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i rodzin, których członkami są osoby z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone wykluczeniem społecznym.
2. Pomoc osobom bezdomnym, z uwzględnieniem tworzenia stacjonarnych miejsc zabezpieczenia podstawowych potrzeb oraz aktywizacji i usamodzielniania osób bezdomnych, w tym poradnictwo, terapia, mieszkania chronione dla osób wychodzących z bezdomności.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Termin składania ofert upływa z dniem 15 marca 2006roku.
Informacje na powyższy temat dostępne są na stronie bip.uw.olsztyn.pl

Podpisał:
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Aldona Kubicka
Data powstania: piątek, 17 lut 2006 07:49
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 15:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2006 08:04
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1633 razy