Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze dla Niepełnosprawnych

Obszar B i C dofinansowanie placówek Oświatowych i Przedsiębiorsców
OBSZAR B -i -likwidacja barier -w -zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
-placówka edukacyjna - oznacza to:
a) przedszkole z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi, przedszkole zamierzające zorganizować oddział lub oddziały integracyjne, przedszkole specjalne, szkołę publiczną i niepubliczną spełniającą warunki dla szkoły publicznej (podstawową, gimnazjum, ponadgimnazjalną) z oddziałem lub oddziałami integracyjnymi albo zamierzającą zorganizować oddział lub oddziały integracyjne oraz szkołę specjalną,
b) bursę lub internat szkolny oraz bibliotekę szkolną, jeżeli korzystają z nich dzieci niepełnosprawne, a także poradnię psychologiczno- pedagogiczną,
- utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, z późn. zm.),
- zakład opieki zdrowotnej - oznacza to szpital, przychodnię, ośrodek zdrowia oraz poradnię, utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego i utrzymywane zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991 r. Nr 91, póz. 408 z późn. zm.), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Beneficjantami pomocy mogą być podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne.
l .Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym maja być likwidowane bariery:
1) zaprojektowanego i budowanego,
2) przebudowywanego lub modernizowanego ze względu na zmianę sposobu jego
użytkowania,
po dniu l stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) oraz
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2_. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w szczególności obejmuje: 1) w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się :
a) budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,
b) dostawę, zakup i montaż:
- podnośnika,
- platformy schodowej,
- transportera schodowego,
- windy przyściennej,
- innych urządzeń do transportu pionowego,
c) dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
d) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
e) przystosowanie drzwi:
- zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm,
- zakup i montaż drzwi przesuwanych,
f) przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny
antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,
g) dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a
także adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - w przypadkach, gdy
ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie,
2) w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:
a) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej - sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
b) zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych,
c) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
d) oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą,
e) zakup i montaż pętli induktofonicznej, programów komputerowych służących komunikowaniu się oraz komputerów z modemem, zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.
3. Zakres rzeczowy i finansowy robót związanych z likwidacja barier określa projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski.
4. Dofinansowanie wynosi do 75% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt.
OBSZAR C - ma na celu udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON pracodawcom, w tym podmiotom prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
Zasady szczegółowe:
1. Projektodawca będący pracodawcą, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, posiadające skierowanie do pracy z powiatowego urzędu pracy, może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia przestrzeni pracy (bez prac budowlanych i adaptacyjnych) w przedmioty służące bezpośrednio wykonywaniu czynności zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej oraz w przedmioty ułatwiające jej sprawne funkcjonowanie w zakładzie pracy.
2. Projekt powinien zawierać szczegółowe informacje o:
1) potrzebach lokalnego rynku pracy,
2) liczbie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, o określonych kwalifikacjach,
3) okresie działania oraz doświadczeniach projektodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
4) kondycji finansowej projektodawcy, zapewniającej zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy, która oceniana jest na podstawie:
a) posiadanych aktywów trwałych i obrotowych,
b) możliwości produkcyjnych i usługowych,
c) rachunku zysków i strat,
d) płynności finansowej.
3. Zwrotowi kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy, mogą podlegać poniesione przez projektodawcę na wyposażenie przestrzeni pracy ( bez prac budowlanych i adaptacyjnych oraz z wyłączeniem środków transportu poza wózkami jezdniowymi) w przedmioty służące bezpośrednio wykonywaniu czynności zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej w przedmioty ułatwiające jej sprawne funkcjonowanie w zakładzie pracy.
4. Projektodawca może otrzymać pomoc finansową w wysokości do 23 000 zł na każde stanowisko pracy, nie więcej jednak niż do 75% kosztów realizacji zadania.
OBSZAR D - likwidacja barier transportowych
1. O dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty):
1) fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne prowadzące co najmniej l rok działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, którym dla prowadzenia wymienionej działalności niezbędny jest środek transportu,
2) jednostki samorządu terytorialnego, które zorganizowały lub planują zorganizować na swoim terenie przewóz osób niepełnosprawnych.
2. Dofinansowaniem objęty jest zakup następujących, fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych:
1)samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", wyposażonych następnie w windę, podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, które w wersji standardowej są samochodami 9 — cio miejscowymi,
2)autobusów 10 -cio i więcej miejscowych, niskopodłogowych lub wyposażonych następnie w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „autobusami",
lub przystosowanie posiadanych przez projektodawców pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, podjazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).
3. Do projektu należy dołączyć:
3) charakterystykę prowadzonej przez projektodawcę działalności,
4) charakterystykę dotychczas prowadzonych przewozów osób niepełnosprawnych.
4.Dofinansowanie wynosi 75% kosztów zakupu pojazdu lub kosztów przystosowania pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż:
a)do 92 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
b)do 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
c) do 250 000 zł dla autobusów, z zastrzeżeniem lit. d,
d) do 100 000 zł w przypadku autobusów komunikacji miejskiej.

Informujemy, że wnioski należy składać w PCPR w terminie do 24.02.2006r.
Tekst programu oraz procedury realizacji programu i druki wniosków zamieszczone są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Data powstania: wtorek, 31 sty 2006 11:28
Data opublikowania: środa, 1 lut 2006 07:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lut 2006 15:19
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2572 razy