Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/05 /2018 Burmistrza Orzysza

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2018 roku.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Orzyszu Nr XLVI/333/17 z dnia 29 listopada 2017r., w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2018 rok zarządzam,  co następuje:

§ 1.

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Orzysz w 2018  roku z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.

2. Zadanie, o których mowa w ust. 1 stanowią priorytetowe zadania publiczne wskazane
w Rozdziale VII załącznika  do Uchwały XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
29 listopada 2017r., w sprawie Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zleca się realizację zadania publicznego wymienionego w §1 ust. 1 w formie wspierania wraz                             z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.

§3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.orzysz.pl

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

3. na stronie internetowej Gminy Orzysz www.orzysz.pl

                                                             §4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego. 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                 (-)mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 13:06
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 13:15
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 897 razy