Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich

Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi
W I kw. 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację - za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.
Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i oświatową. Granty programu - do 30 tys. zł, udzielane w trybie konkursu projektów - będą stanowić wsparcie dla lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia/zadania zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w następujących dziedzinach:

oświata,
ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą,
zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególności:
rewaloryzacja, renowacja, remont i adaptacja obiektów zabytkowych - także w zakresie infrastruktury technicznej o walorach atrakcji turystycznej - wraz z ich otoczeniem, na cele kulturalne,
adaptacja, ochrona i zachowanie obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury (np. pola bitew, miejsca pamięci i martyrologii, miejsca kultu)
zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.
O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną formę prawną. O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich objętych niniejszą umową. Szczegóły programu można znaleźć w załączonych dokumentach programowych:

regulamin programu
zasady kwalifikacji projektów
wzór wniosku o udzielenie grantu
Fundacja będzie ogłaszać dla każdego kwartału terminy składania wniosków oraz wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji i warunki jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci przy ubieganiu się o wsparcie w postaci grantów w ramach Programu.
Szczegółowe informacje w sprawie programu małych grantów można uzyskać w Funduszu oraz w Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000", tel. 022 6637800.

Do 20 lutego 2006 r. można składać wnioski w pierwszej rundzie Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich (dla I kwartału 2006 r.). Wnioski należy składać na adres: Fundacja Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja, 01-842 Warszawa, Al. Reymonta 12 A.
Data powstania: czwartek, 5 sty 2006 08:14
Data opublikowania: piątek, 6 sty 2006 10:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2006 07:38
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1625 razy