Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg nieograniczony do równowartości 60 tys.euro - oświetlenie uliczne na ulicy Mazurskiej w Orzyszu

Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Mazurskiej w Orzyszu
PR.VII. 341-19/05 Orzysz, 2005-12-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Mazurskiej w Orzyszu.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Orzysz, reprezentowana przez Burmistrza Orzysza Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz www.orzysz.pl um@orzysz.pl godziny urzędowania poniedziałek od 8:00 do 16:00 wtorek-piątek od 7:30 do 15:30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 28 , lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia faksem (nr 87/4241050) lub na e-mail (krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl) cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: SIWZ jest nieodpłatna 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na długości ok. 400 mb na ulicy Mazurskiej w Orzyszu oraz wykonanie modernizacji oświetlenia .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych kod CPV 45.23.14.00-9 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: do 28.04.2006r.7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: Są uprawnienie do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000,00zł 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: --------------------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium |Waga | --------------------------------------------------------------------------- |CENA | 95 % | TREMIN REALIZACJI 5 %
--------------------------------------------------------------------------- RAZEM 100%

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz Pokój nr 11 do dnia 2005-12-20 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego pokój nr 28
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15
dnia 20.12.2005r o godz. 12:05. 12) termin związania ofertą okres 30 dni od terminu składania ofert.


Podpis: Jan Aleczczyk Burmistrz Orzysza
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 16:15
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 16:47
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2005 13:54
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1804 razy