Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

I.Rodzaj zadania.
Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu, poprzez:
1)prowadzenie szkoleń sportowych, treningów, zajęć sportowych,
2)organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych,
3)organizację turniejów oraz imprez rekreacyjnych i sportowych,
4)organizację zgrupowań, (obozów) sportowych,
5)podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu,
6)organizacja imprez nakierowanych na integrację wielopokoleniową.

II.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Orzysz na realizację zadania:
1.W budżecie Gminy Orzysz na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2018r. kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  tysięcy złotych).
Zastrzega się, iż w/w kwota może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu Gminy Orzysz na rok 2018 przez Radę Miejską w Orzyszu.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2017: 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).

III.Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), zasad określonych  w Uchwale Rady Miejskiej w Orzyszu Nr IV/21/11 z dnia 26.01.2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz oraz w Uchwale Nr XVIII/119/15  Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

IV.Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie powinno być zrealizowane w 2018r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartej umowie.
2.Podmiot ubiegający się o dotację zapewnia przy realizacji projektu wkład własny, finansowy, osobowy lub rzeczowy w wysokości, co najmniej 20% wartości projektu.
3.Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym  w ofercie.

V.Warunki i termin składania ofert.
1.Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( t. j. Dz. U. 2016.poz. 1300).
2.Oferta powinna być złożona na piśmie w kopercie z napisem „KONKURS – ROZWÓJ SPORTU 2018” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta.
3.Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15 12 – 250 Orzysz, pok. nr 4 (Punkt Obsługi Interesanta).
4.Termin składania ofert upływa dnia 8 grudnia 2017r. o godz. 14.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
5.Do oferty, o której mowa w pkt V należy dołączyć:
1)dokument potwierdzający rejestrację podmiotu we właściwym dla niego rejestrze, ewidencji (za wyjątkiem Krajowego Rejestru Sądowego),
2)w przypadku gdy oferta podpisana jest przez osoby inne niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS, innym rejestrze lub ewidencji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
3)obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby je reprezentujące
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione).
4)oświadczenie organizacji o zgodności dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.
6.Druk oferty na realizację zadania można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, pok. Nr 32, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Orzyszu: www.orzysz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.orzysz.pl.  
7.Oferty złożone po terminie określonym w pkt V.4 pozostają bez rozpatrzenia.
8.Oferty nie zawierające odpowiednich danych i załączników, zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.
9.Oferty nieuzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji Konkursowej pozostają bez rozpatrzenia.  

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
1.Oferta zostanie rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od upływu terminu na jej złożenie.
2.Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Orzysza.
3.Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1)znaczenie zadania dla Gminy Orzysz;
2)zgodność oferty z celem publicznym;
3)wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania;
4)wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5)ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6)ocenę możliwości realizacji zadania;
7)analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
4.Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz dofinansowaniu realizacji zadania podejmuje Burmistrz Orzysza.

VII.Postanowienia końcowe.
1.Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą, a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2.Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:
1)Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2)Udostępnienia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3)Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni po upływie  terminu, na który umowa została zawarta. Sprawozdanie powinno być zgodne ze wzorem  określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( t. j. Dz. U. 2016.poz. 1300).
3.Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej: www.orzysz.pl.
4.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
5.Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Iwona Borzymowska- Inspektor Urzędu Miejskiego w Orzyszu, tel. 087 424 15 77.
 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lis 2017 14:46
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2017 15:34
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1199 razy