Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Pożyteczne ferie 2006”

Trzecia edycja konkursu
W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży spędzenia ferii w swojej wsi lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.

Oczekujemy projektów, które będą miały walory edukacyjne - będą stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000,-zł. Łączna kwota dotacji wyniesie maksymalnie 500 000,- zł.

O dotacje mogą występować: parafie, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, gminne ośrodki kultury i biblioteki, niepubliczne instytucje edukacyjne, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne (samorząd uczniowski, rady rodziców), drużyny harcerskie, urzędy i podmioty prowadzące działalność dla zysku, partie polityczne i organizacje mające na celu działalność polityczną.


Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację. Uwaga! nie ma forlumarza wniosku. Zgłoszenie powinno zawierać podane poniżej informacje w przedstawionej kolejności.

Informacje dotyczące organizacji/instytucji:

1. Pełna nazwa organizacji/instytucji składającej wniosek.

2. Dokładny adres: ulica, miejscowość z kodem pocztowym, gmina, powiat, województwo, telefon (wraz z kierunkowym), fax oraz e-mail (jeśli jest).

3. Imię, nazwisko, adres, telefon stacjonarny i komórkowy, e-mail i krótka informacja o osobie odpowiedzialnej za realizację projektu.

4. Imię, nazwisko, adres, telefon stacjonarny i komórkowy, e-mail drugiej osoby, z którą będzie można się skontaktować w przypadku nieobecności osoby wymienionej powyżej.

5. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu.

6. Kwota dotacji.

7. Numer konta bankowego, nazwę i siedzibę banku (jeśli organizacja nie posiada konta, proszę wskazać inną organizację/instytucję posiadającą konto bankowe i podać jej pełną nazwę i adres. Fundacja podpisze z nią umowę, przekaże dotacje ze wskazaniem organizacji realizującej projekt).

8. Imiona, nazwiska i stanowiska 2 osób upoważnionych do podpisania umowy (z organizacji, która będzie podpisywać umowę dotacji z Fundacją).

9. Listę dotychczas zrealizowanych projektów wraz z ich głównymi wymiernymi efektami (jeśli projekty takie były kiedykolwiek realizowane).

10. Listę grantów/dotacji, które organizacja otrzymała w ciągu ostatnich 2 lat (z zaznaczeniem kiedy, od kogo, w jakiej wysokości i na jaki projekt/cel).

Informacje dotyczące projektu:
11. Tytuł projektu.

12. Streszczenie projektu (max. 6 linijek).

13. Pełny opis projektu (max. 2 strony):

A) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
B) beneficjenci projektu (bezpośredni i pośredni) - kto i w jaki sposób skorzysta na realizacji projektu? Proszę podać liczbę bezpośrednich beneficjentów,
C) opis konkretnych działań zaplanowanych w ramach projektu z krótkim uzasadnieniem wyboru takich działań,
D) harmonogram działań (proszę podać daty działań, czas ich trwania oraz wykonawców tych działań),
E) sposób promocji projektu,
F) sposób oceny efektów projektu.

14. Budżet projektu ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów. Budżet musi zawierać kalkulację wszystkich kosztów również osobowych, które nie mogą być finansowane z dotacji FWW.

Przykład tabelki obrazującej budżet projektu

Rodzaj Kosztu
Opis jednostki

(szt., osoby, godziny, dni, km, itp.)
Ilość jednostek
Cena jednostki

w zł
SUMA
Źródła finansowania

Dotacja

FWW
Organizacja wnioskująca
Inne źródła finansowania

Koszty osobowe

wynagrodzenia

wolontariat


Koszty programowe

materiały, narzędzia, żywność itp
Koszty administracyjne

Telefony, ogrzewanie, światło
SUMA


Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Konkurs nie służy organizowaniu dzieciom wyłącznie wypoczynku.
Jedna organizacja może złożyć tylko 1 wniosek.
Nie można składać wniosków zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursów „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”.
Rozpatrywane będą tylko projekty trwające min. 6 dni.
Koszty osobowe (wynagrodzenia) nie mogą być finansowane z dotacji FWW.
Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących organizacji tj. statutów, odpisów sądowych itp.
Wnioski napisane ręcznie muszą być czytelne – jeśli informacji zawartych we wniosku nie da się odczytać - wniosek zostanie odrzucony.
Prosimy nie oprawiać wniosków.
Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Przy ocenie projektów komisja grantowa weźmie pod uwagę:
Zgodność projektu z celami konkursu - max 10 punktów.
Efektywność projektu (duży skutek, małe koszty) - max 10 punktów.
Stopień zaangażowania dzieci/młodzieży w przygotowanie i realizację projektu - max 10 punktów.
Jakość przygotowania projektu (zrozumiały i kompletny opis działań oraz dokładny budżet) - max 10 punktów.
Korzyści dla innych członków społeczności - max 10 punktów.
Oryginalność - max 5 punktów.
Wkład własny wnioskodawcy ( i innych partnerów) w realizację projektu (fundusze, praca) - max 5 punktów.
Sposób promocji projektu wśród mieszkańców miejscowości - max 5 punktów .
Decyzję o przyznaniu dotacji będzie podejmowała komisja grantowa. Spośród projektów, które otrzymają powyżej 35 punktów nagrodzone zostaną te z najwyższą ich ilością. Nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji. Środki będą przekazywane na podstawie umów dotacyjnych podpisywanych z organizacjami.


Harmonogram konkursu:

do 10 listopada 2005 - składanie wniosków decyduje data stempla pocztowego).
do 10 grudnia 2005 roku - rozstrzygnięcie konkursu, umieszczenie wyników na stronach internetowych Fundacji.
od 10 grudnia 2005 zawieranie umów i przekazywanie dotacji na wskazane konta bankowe.
od 16 stycznia 2006 do 28 lutego 2006 - realizacja projektów.
do 30 marca 2006 - złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji do Fundacji.
Ograniczenia w przeznaczeniu dotacji: dotacji w konkursie „Pożyteczne ferie” nie można przeznaczyć na jakiekolwiek wynagrodzenia.

Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą do 10 listopada br.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „Pożyteczne ferie”


Data powstania: czwartek, 20 paź 2005 12:43
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2005 14:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 09:48
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2558 razy