Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS OFERT

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

I. Rodzaj zadania:

Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.   

Zadanie obejmuje:

-  organizację  pozalekcyjnych  zajęć sportowych; 

-  poradnictwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

-  organizację wydarzeń i eventów  z zakresu profilaktyki uzależnień.

II. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania:

1. W budżecie Gminy Orzysz na realizację zadania przeznacza się w 2017r. kwotę  w wysokości   6.000,-  zł. (słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100).

2. Maksymalne dofinansowanie  jednego projektu - do 2.000,-zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 

 III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3. ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (j.t Dz. U. z 2016 r.,  poz.  1817 ze zm.),które spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz;

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie zawartej na podstawie w/w  ustawy.   

3. Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

5. Wkład własny, finansowy i rzeczowy podmiotu w realizację zadania nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

2. Beneficjenci zadania:  dzieci, młodzież, dorośli  z terenu  Gminy Orzysz.

3. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( t,j. Dz.U. z 2016r. poz. 1300).

4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego  sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście do dnia  14 czerwca 2017 r., w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4) lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Decyduje termin rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz  termin dokonania wyboru ofert.  

1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana zarządzeniem Burmistrza Orzysza komisja konkursowa do opiniowania ofert, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 -  możliwość  realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę,

 - kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 - proponowaną jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,

-   zadeklarowany  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-  planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- ocena realizacji zadań publicznych w latach  poprzednich, zastrzeżenia  w zakresie dotychczasowej współpracy oferenta
z Gminą Orzysz,  w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

2. Oferta nie spełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez podmiot składający w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje się  z pośrednictwem telefonu, e-maila lub faxu.  

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  30 dni od upływu terminu  złożenia oferty.    

5. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym nie wymaga formy pisemnej.    

VII.  Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczegółowym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom  pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art.. 3 ust. 3.       

W  2016 roku udzielano dotacji na wskazane zadanie w kwocie 1.110zł.

VIII. Wymagania dokumentacja.

1. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1300). Wzór oferty
i sprawozdania jest również dostępny na stronie www.bip.orzysz.pl, www.orzysz.pl lub można odebrać w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu,  w Wydziale  Finansowym  (pok. nr 28).

2. Złożona oferta powinna być zgodna z:

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (j.t. Dz. U. z 2016r.,  poz.  1817 ze zm.),

- Uchwałą Nr XXXII/216/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia   30 listopada  2016r., w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok.

3. Oferta powinna zawierać:

- prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania woli, zgodnie z kopią odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający pełny opis planowanego działania,

- informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

- aktualny statut podmiotu składającego ofertę, podpisany przez osoby reprezentujące,

- dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności,

- oświadczenie  o zgodności dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.

IX. Informacje dodatkowe

1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informację o tym, że zadanie jest dotowane przez Burmistrza Orzysza.

2. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów, jak również na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotowego zadania.

3. Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Osoba uprawniona do kontaktów:  Barbara Konopka, tel. (0-87) 424 -15 - 76,  Wydział    Finansowy  - Urząd Miejski  
w Orzyszu (pok. 28).

 

 

            

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 maj 2017 08:32
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2017 08:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2017 14:10
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Barbara Konopka
Artykuł był czytany: 1349 razy