Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WINDA DO PRACY

Otwarcie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wśród osób o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z wielu powodów znajdują się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Sytuacja ich jest szczególnie niekorzystna na terenie wsi i małych miast. Koniecznym staje się zwiększenie ich dostępu do informacji o możliwości zatrudnienia, jak i podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem najnowszych technik informacyjnych. Promowanie integracji zawodowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacyjnych przyczyni się do zmniejszenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.

Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny, ma na celu testowanie i popieranie -w drodze współpracy transnarodowej - nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EOUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów. EOUAL to laboratorium dla nowatorskich pomysłów stanowiących odpowiedź na największe wyzwania zmieniającego się rynku pracy.

Działania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju realizowane będą w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Inicjatorem Partnerstwa jest Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, organizacja, która jest zarazem przedstawicielem grup, których będą dotyczyć podejmowane działania. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Winda do pracy" jest związkiem pięciu różnych instytucji - Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Segel Polska Sp. z o.o., Nordis s.c. (firma informatyczna). Taki dobór partnerów pozwala na opracowanie wielostronnego i innowacyjnego podejścia rozwiązania problemu barier w dostępie do rynku pracy przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Winda Do Pracy to..
 wyrównanie szans na znalezienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo i ich
opiekunów
 ułatwianie wchodzenia lub powrotu na rynek pracy osobom niepełnosprawnym ruchowo
 promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich
 zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie dostrzegania możliwości wykonywania
pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne ruchowo
 podniesienie kwalifikacji zawodowych grupy docelowej z wykorzystywaniem najnowszych
technologii teleinformatycznych
 zwiększenie dostępu do wykształcenia średniego młodzieży dotkniętej schorzeniami
nerwowo-mięśniowymi zamieszkałej na wsi lub w małych miasteczkach
 likwidacja barier (transportowych, ekonomiczno-prawnych) w dotarciu do zakładu pracy,
szkoły oraz miejsca prowadzenia szkoleń
 identyfikacja i likwidacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych ruchowo do rynku
pracy

Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2005 do 31 marca 2008 roku.

PRR „Winda do pracy": AL Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin, tel./fax +48 91 423 31 93, mobile +48601 205011
www.miesnie.szczecin.pl/equal, equal@miesnie.szczecin.pl

Data powstania: czwartek, 18 sie 2005 10:07
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2005 10:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 09:49
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1849 razy