Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasza świetlica

Fundacja Wspomagania Wsi Ogłasza konkurs grantowy realizowany w osiedlach i wsiach popegeerowskich
Nasza świetlica

w ramach którego można uzyskać 20 000 złotych dotacji na utworzenie i prowadzenie świetlic lub klubów wiejskich

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

· Konkurs jest skierowany do mieszkańców wsi i osiedli popegeerowskich (organizacji działających w osiedlach i wsiach). Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie poprawa jakości życia i edukacji oraz stworzenie dostępu do informacji mieszkańcom osiedli lub wsi popegeerowskich.

· W konkursie mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, parafie, rady sołeckie, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie utworzone przez mieszkańców osiedli, które w ramach swoich celów statutowych mogą prowadzić świetlice lub kluby.

· Nagradzane będą działania mające na celu utworzenie nowych lub wyposażenie i poprawę funkcjonowania już istniejących klubów bądź świetlic w osiedlach i wsiach popegeerowskich oraz propozycja programu zajęć dla osób, które będą korzystać ze świetlicy (klubu).

· W ramach podejmowanych działań powinno powstać miejsce spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, w którym można będzie odrabiać lekcje, zajrzeć do podręczników, encyklopedii, słowników czy skorzystać z komputera i Internetu. W świetlicy / klubie będą mogły powstawać i działać koła zainteresowań / miłośników, KGW lub inne organizacje lokalne, których celem jest rozwój społeczny i edukacyjny środowisk wiejskich.

· Dotacja może być przeznaczona na remont, wyposażenie oraz na wynagrodzenie opiekuna świetlicy lub klubu, który będzie aktywnym organizatorem jej działalności (na wynagrodzenie opiekuna można przeznaczyć maksymalnie 50% ogólnej kwoty dotacji). Dodatkowym atutem projektu będzie zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji dla dzieci mieszkających na terenie osiedla.

· Pożądane jest czynne zaangażowanie mieszkańców osiedla popegeerowskiego we wspólne działania mające na celu realizację projektu.

· Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

· Realizacja projektu powinna się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2006 i trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 20.000 złotych, minimalna 5.000 złotych.

· Organizacje, które wygrają konkurs będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.

· Organizacje, które nie posiadają własnego konta bankowego muszą wskazać instytucję, która udostępni im konto, na które zostanie przelana dotacja (pkt. 3a. wniosku).

· Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji budżetu projektu (w uzgodnieniu z wnioskodawcą).

· Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku, zawierający dodatkowe wskazówki jest do pobrania poniżej.

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji, nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem „Nasza świetlica” należy przesłać pocztą do 30 października 2005 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 listopada 2005 roku

W konkursie zostaną przyznane dotacje w wysokości od 5.000 do 20.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 1 000 000 zł.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Szczepański i Mikołaj Tomasz Steppa pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75
Informację można także otrzymać pocztą elektroniczną pisząc na adres: pszczepanski@fww.org.pl.

Data powstania: piątek, 12 sie 2005 15:04
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2005 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 09:49
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1840 razy