Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Coraz częściej w trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zapewnić poprawę aktywności zawodowej tych osób. Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w szczególny sposób wspiera tę grupę społeczną. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instytucja wdrażająca ogłosił do tej pory trzy konkursy.
27 czerwca br. został ogłoszony czwarty konkurs otwarty o dofinansowanie realizacji projektów. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2005 r. do godziny 10.00 lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Weryfikacja formalna wniosków będzie przeprowadzana na bieżąco. Ocena merytoryczna będzie odbywała się w wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości terminach.
W ramach tego konkursu wprowadzono następujące zmiany:
- do grupy beneficjentów ostatecznych w ramach Działania 1.4 SPO RZL zostały dopuszczone osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są długotrwale bezrobotne, wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy i mają największe trudności z wejściem na rynek pracy, w szczególności zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (np., Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) mogą samodzielnie składać wnioski oraz realizować projekty w ramach Działania 1.4 SPO RZL w oparciu o odpowiednią uchwałę jednostki samorządu terytorialnego, bądź odpowiedni dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych, zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie, tel. (22) 652-90-25,
e-mail: efs@pfron.org.pl, w Oddziałach wojewódzkich PEFRON oraz na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl
Data powstania: czwartek, 11 sie 2005 15:25
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2005 15:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 09:49
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1716 razy