Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasza wieś - naszą szansą,

(kontynuacja konkursów "Nasz sposób na biedę na wsi") czyli co można zrobić za 10 000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu popegeerowskim?
Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:


· Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
· Działania podejmowane w ramach projektu mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.
· W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.
· Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
· W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią osiągnąć cel konkursu. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
· Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2006 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 3.000 złotych.
· Organizacje, które wygrają konkurs będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
· Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku, zawierający dodatkowe wskazówki jest do pobrania poniżej.
Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś - naszą szansą”
należy przesłać pocztą do 3 października 2005 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 4 stycznia 2006 roku

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 3.000 do 10.000 zł.
Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 500.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl


Data powstania: wtorek, 2 sie 2005 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2005 15:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 09:49
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1745 razy