Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z konsultacji społecznych

projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 26 października 2016r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 26 października do 3 listopada 2016r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 4 listopada br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

W wyniku konsultacji zgłoszona została jedna uwaga do zapisu projektu Programu przez Stowarzyszenie Gruss Aus Arys, złożona na wymaganym formularzu w dniu 04.11.2016r., polegająca na poszerzeniu katalogu działań w pkt. 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o zapis: „- działania i projekty mające na celu upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, w tym Ziemi Orzyskiej”.

Orzysz 07.11.2016r.

Burmistrz Orzysza

(-) Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 9 lis 2016 17:05
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2016 17:20
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2289 razy