Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXII/536/05 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 27 kwietnia 2005r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do przeprowadzania postepowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z § 6 ust.1 Karty współpracy Gminy Orzysz i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r. Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół Konsultacyjno-Opiniujący do przeprowadzenia postępowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok , w składzie:

1) p. Jadwiga Gryncewicz - przedstawiciel UM w Orzyszu,

2) p. Lucyna Gajdulewicz – przedstawiciel UM w Orzyszu,

3) p. Justyna Wróblewska- przedstawiciel organizacji pozarządowych ,

4) p. Krzysztof Marusiński –przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5) p. Aldona Mataj – radna Rady Miejskiej w Orzyszu,

6) p. Edward Majewski – radny Rady Miejskiej w Orzyszu.

§ 2.
Zadaniem Zespołu , o którym mowa w § 1 jest:
1. Opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przedłożenie Burmistrzowi Orzysza propozycji co do wyboru ofert.
2. Realizacja zadań Zespołu wymienionych w § 7 Karty współpracy Gminy Orzysz i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 3.
Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/536/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 kwietnia 2005r.


Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno -Opiniującego

§ 1. 1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

§ 2. Z posiedzeń Zespołu sporządzana jest dokumentacja zawierająca:
1/ listę obecności,
2/ oświadczenia członków Zespołu,
3/ indywidualne karty oceny ofert,
4/ zbiorcze karty oceny ofert,
5/ protokół z prac Zespołu.

§ 3. Zespół dokonuje oceny ofert złożonych w konkursie w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu Burmistrza Orzysza z następującym podziałem klasyfikacji punktowej, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów:
Ilość punktów
1) Ocena możliwości realizacji zadania - 0-50 pkt ...............
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0-20 pkt ...............
3) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania - 0-20- pkt ................
4) Inne kryteria - 0-10 pkt ................

Razem punktów max 100 pkt .........................


Data powstania: wtorek, 10 maj 2005 15:35
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2005 09:33
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:29
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2417 razy